Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Akreditasyonu

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2014 yılından itibaren Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi akreditasyonu belgesine sahiptir.

Gü­nü­müz­de, bil­gi­nin giz­li­li­ği, bü­tün­lü­ğü ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­ne iliş­kin gü­ven or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı, kurumun tüm paydaşları açısından stra­te­jik bir önem ta­şı­mak­ta­dır. Bil­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, tek­no­lo­jik çö­züm­ler­le bir­lik­te sağ­lam bir gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı ile müm­kün ola­bil­mek­te­dir. Bu kapsamda, değerli bilgi varlıkları korumaya ve yönetmeye yardımcı olan standartlar bütünü olarak, Türk Stan­dard­ları Ens­ti­tü­sü ko­nu­sun­da de­ne­yim­li, eği­tim­li uz­man eki­bi ile TS ISO IEC 27001 Sis­tem Bel­ge­len­dir­me­si çalışmaları yapılmaktadır.