Performans Göstergeleri

Amaç Hedef KOD HÜ. Performans Göstergeleri APG Bağı
AMAÇ 1: Eğitim ve öğretimin niteliğini teknolojik, dinamik ve sürdürülebilir yaklaşımlarla güçlendirmek 1.1) Eğitim ve öğretimde uluslararası güncel eğilimler dikkate alınarak fiziksel, teknolojik altyapı ve öğretim yetkinlikleri güçlendirilecektir. PG1.1.1 Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısı  
PG1.1.2 Açık ve uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklenen örgün eğitim programı sayısı  
PG1.1.3 Öğrencilerin ders memnuniyet oranı (% olarak) AE
PG1.1.4 Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı  
1.2) Eğitim ve öğretim, kalite odaklı, bilimsel ve toplumsal değişimlere, ulusal hedef ve politikalara uygun şekilde geliştirilecek ve öğrencilerin bireysel gelişimi ve toplumsal yaşama uyumları desteklenecektir. PG1.2.1 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı  
PG1.2.2 Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı AY
PG1.2.3 Müfredat dışı öğrenme faaliyetlerinin katılımcı sayısı  
PG1.2.4 Öncelikli sektörlere yönelik (önlisans, lisans ve lisansüstü) diploma programlarının sayısı   
PG1.2.5 Mezunların niteliklerine uygun işlerde çalışma oranı  AE
1.3) Küresel rekabetin gerektirdiği yeterlilikleri dikkate alan, araştırmayı ve girişimciliği destekleyen, çok disiplinli ve akredite eğitim öğretim programları yaygınlaştırılacaktır. PG1.3.1 Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı  
PG1.3.2 Doktora mezunu sayısı AE
PG1.3.3 Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı  
PG1.3.4 Akredite olan lisans programı oranı AE
PG1.3.5 Öz değerlendirme ve/veya akran değerlendirme sürecine dahil olan program oranı AE
PG1.3.6 Araştırma projelerinde görev alan (önlisans, lisans ve lisansüstü) öğrenci   
1.4) Diploma programlarının niteliğinin ve tanınırlığının artırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. PG1.4.1 Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı  
PG1.4.2 Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı AE
PG1.4.3 Tanıtım faaliyetleri nedeni ile başvuran/ulaşan öğrenci sayısı  
1.5) Eğitim öğretim faaliyetlerinin uluslararasılaşmasına yönelik programlar desteklenecektir. PG1.5.1 Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci oranı AU
PG1.5.2 Yabancı dilde eğitim veren program sayısı  
PG1.5.3 Yabancı uyruklu araştırmacı/öğretim elemanı sayısı  AU
PG1.5.4 Uluslararası öğrenci oranı AU
Amaç 2: “Araştırma Üniversitesi” niteliğini güçlendirmek 2.1) Prestijli bilim/sanat dergilerinde Hacettepe Üniversitesi adresli yayın sayısı arttırılacaktır. PG2.1.1  WOS Core Collection kapsamında taranan dergilerdeki yayın sayısı   
PG2.1.2 Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanan yayın sayısı AA
PG2.1.3 İlk %10 luk dilimde atıf alan yayın sayısı AA
2.2) Araştırmacılar tarafından yürütülen bilimsel araştırma projelerinin sayısı artırılacaktır. PG2.2.1 BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen araştırma projelerinin sayısı  
PG2.2.2 Devam eden dış kaynaklı (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, TÜSEB vb gibi)  araştırma projelerinin toplam bütçesi  AA
PG2.2.3 HT-TTM ve Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde yürütülen özel sektör destekli araştırma-geliştirme projelerinin bütçesi AA
PG2.2.4 Araştırma projelerinin toplam (BAP, dış destekli, sektör projeleri dahil) bütçesinin büyüklüğü  
2.3) Araştırma laboratuvarlarının fiziki koşulları ve makine-teçhizat olanakları geliştirilecektir. PG2.3.1 BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen araştırma altyapısı projelerinin sayısı  
PG2.3.2 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan araştırma altyapısına yönelik bütçenin büyüklüğü  
2.4) Araştırmacı niteliğini geliştirmek PG2.4.1 Ulusal ve uluslararası katılımlı araştırma işbirliği projelerinin sayısı AU
PG2.4.2 Uluslararası kurumlar ile eğitim ve araştırma amaçlı işbirliği yapan araştırmacı sayısı  
PG2.4.3 Uluslararası bilimsel etkinliklere katılan araştırmacı sayısı  
PG2.4.4 Uluslararası işbirliği ile yapılmış yayın sayısı AU
Amaç 3: Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek 3.1) Sağlık, teknik ve sosyal inovasyon alanlarındaki girişimler artırılacaktır. PG3.1.1 Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren öğrenci ve/veya akademisyen firma sayısı  AA
PG3.1.2 Teknokent bünyesinde ilgili yılda eğitim/mentorluk/danışmanlık hizmeti alan kişi sayısı  
PG3.1.3 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket kuran (önlisans, lisans ve lisansüstü) öğrenci sayısı   
3.2) Üniversite kaynaklı toplam patent, faydalı model ve tasarım tescil sayısı ve ticarileşen patent sayısı artırılacaktır. PG3.2.1 Tescillenen yıllık patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı AA
PG3.2.2 Ticarileşen patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı  
AMAÇ 4: Kalite odaklı kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 4.1) Sürdürülebilir ve bütünleşik kalite güvence sistemi kurulacaktır. PG4.1.1 İç değerlendirme kurumsal akreditasyon puanı  
PG4.1.2 İyileşme gerçekleştirilen süreç sayısı (Kapatılan PUKÖ Döngüsü)  
PG4.1.3 Sürdürülebilir ve bütünleşik kalite güvence sistemi eylem planı gerçekleşme oranı  
PG4.1.4 İç Kontrol Standartları Uygulamasına alınan birim oranı  
4.2) Bütünleşik yönetim bilgi (BYBS) sisteminin geliştirilmesi PG4.2.1 BYBS'ye veri sağlayan uygulamalar içinden güncellenen ve yenilenen uygulama sayısı  
PG4.2.2 Yöneticilerin BYBS'den veriye ulaşma oranı (bölüm/program bşk. ve üstü, ABD bşk. ve üstü (enstitü), daire bşk. ve üstü)   
PG4.2.3 BYBS'den üretilen analiz ve değerlendirme raporu sayısı  
PG4.2.4 BYBS eğitimi alan kullanıcı oranı (%)  
4.3) İnsan kaynakları yönetişim süreçleri geliştirilecektir. PG4.3.1  Personel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim alan katılımcı oranı (%)  
PG4.3.2 Personel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim programı sayısı  
PG4.3.3 Akademik personel memnuniyet oranı AY
PG4.3.4 İdari personel memnuniyet oranı AY
4.4) Paydaş katılımı güçlendirilecektir. PG4.4.1  Her yıl mezun olan öğrencilerden mezun izleme sistemine kayıt oranı  
PG4.4.2 Mezunlarda iletişime geçilme sayısı  
PG4.4.3 Oluşturulan paydaş katılım mekanizması sayısı  
PG4.4.4 Karar alma süreçlerine katılan paydaş sayısının mevzuata göre oluşturulan kurullardaki toplam üye sayısına oranı  
4.5) Personel, birim, hizmet ve kurum performansı izlenecek, etkinlik ve etkililik düzeyi artırılacaktır. PG4.5.1 Performansı izlenen personel oranı  
PG4.5.2 Performansı izlenen birim oranı  
PG4.5.3 Birim ve hizmet performansının izlenmesine yönelik sisteminin tamamlanma yüzdesi  
PG4.5.4 Mali yönetim konusunda verilen danışmanlık ve rehberliğe yönelik yayın sayısı  
PG4.5.5 Merkezi bütçe dışı (öz gelir, döner sermaye, fon vb.) gelirlerin yıllık bütçeye oran  
AMAÇ 5: Toplumsal katkının kapsam ve niteliğinin geliştirilmesi 5.1) Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen bireylerin eşit ve adil bir şekilde topluma sosyal entegrasyonu ve üniversite hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacaktır. PG5.1.1 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı  
PG5.1.2 Dezavantajlı bireylerin hizmetlere erişimini kolaylaştırıcı (personel maaşı dahil) harcamaların miktarı   
PG5.1.3 Alınan engelsiz üniversite bayrak ve program nişanı sayısı  
PG5.1.4 Toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planının tamamlanma oranı  
5.2) Sağlık hizmet sunumunun ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre kalitesi, çeşitliliği ve sürekliliği güçlendirilecektir. PG5.2.1 Sağlık personeli eksikliği nedeniyle kullanılamayan yatakların hizmete alınma oranı (%)   
PG5.2.2 Uluslararası hasta sayısının hizmet verilen tüm hastalar içindeki oranı (%)  
PG5.2.3 SGK dışından elde edilen DSİ gelirinin toplam gelire oranı  
PG5.2.4 Ayaktan ve yatan hasta memnuniyet oranı AT
5.3) Üniversitenin her alanda yürüttüğü faaliyetlere ait çıktıların topluma ulaştırılması ve toplumsal kazanımların üniversiteye geri döndürülmesi sağlanacaktır. PG5.3.1 Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı oranı  AT
PG5.3.2 Topluma hizmet faaliyetleri kapsamında elde edilen hizmet gelirinin toplam gelire oranı   
PG5.3.3 Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ortak yapılan proje sayısı  
PG5.3.4 Yaşamboyu Öğrenim Merkezi tarafından eğitim verilen kişi sayısı  
PG5.3.5 Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personel sayısı AT
5.4) Sanat, tasarım, spor, çevre ve kültürel alanda yapılan faaliyetlerin kapsam ve kalitesi artırılarak daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır. PG5.4.1  Bir yılda gerçekleştirilen halka açık faaliyet sayısı  
PG5.4.2 Ulusal veya uluslararası basında yer alan kültür sanat ve spor faaliyetleri ile ilgili haber sayısı  
PG5.4.3 Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması AT
PG5.4.4 Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi sayısıi  AT

Not: AE; Eğitim APG, AA; Araştırma APG, AT: Toplumsal hizmet APG, AU; Uluslararasılaşma APG, AY; Yönetişim APG

 

Anahtar Performans Göstergeleri
Alan KOD Anahtar Performans Göstergeleri
Araştırma-Geliştirme APG2.1.2. Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanan yayın sayısı
  APG2.1.3. İlk %10 luk dilimde atıf alan yayın sayısı
  APG2.2.2. Devam eden dış kaynaklı (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, TÜSEB vb gibi)  araştırma projelerinin toplam bütçesi
  APG2.2.3. HT-TTM ve DSİ bünyesinde yürütülen özel sektör destekli araştırma-geliştirme projelerinin bütçesi
  APG3.1.1. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren öğrenci ve/veya akademisyen firma sayısı
  APG3.2.1. Tescillenen yıllık patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı
Eğitim-Öğretim APG1.1.4. Öğrencilerin ders memnuniyet oranı (% olarak)
  APG1.2.5. Mezunların niteliklerine uygun işlerde çalışma oranı
  APG1.3.2.  Doktora mezunu sayısı
  APG1.3.4. Akredite olan lisans programı oranı
  APG1.3.5.  Öz değerlendirme ve/veya akran değerlendirme sürecine dahil olan program oranı
  APG1.4.2. Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı
Toplumsal Katkı APG5.2.4.  Ayaktan ve yatan hasta memnuniyet oranı
  APG5.3.1. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı oranı
  APG5.3.5.  Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personel sayısı
  APG5.4.3.  Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması
  APG5.4.4. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi sayısı
Uluslararasılaşma APG1.5.1.  Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci oranı
  APG1.5.4.  Yabancı uyruklu araştırmacı/öğretim elemanı sayısı
  APG1.5.5.  Uluslararası öğrenci oranı
  APG2.4.4.  Uluslararası işbirliği ile yapılmış yayın sayısı
  APG2.4.1.  Ulusal ve uluslararası katılımlı araştırma işbirliği projelerinin sayısı
Yönetişim APG1.2.2. Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı
  APG4.3.3.  Akademik personel memnuniyet oranı
  APG4.3.4.  İdari personel memnuniyet oranı

 

PG, ÖLÇÜ, KURUM, AÇIKLAMA, SORUMLU İZLEME BİRİMİ