Performans Göstergeleri

AMAÇ

HEDEF

GÖSTERGE

APG BAĞI

AMAÇ 1: Eğitim ve öğretimin niteliğini teknolojik, dinamik ve sürdürülebilir yaklaşımlarla güçlendirmek

1.1) Eğitim ve öğretimde uluslararası güncel eğilimler dikkate alınarak fiziksel, teknolojik altyapı ve öğretim yetkinlikleri güçlendirilecektir.

PG1.1.1: Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısı

 

PG1.1.2: Açık ve uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklenen örgün eğitim programı sayısı

 

PG1.1.3: Öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme yetkinlikleri kapsamında verilen eğitimlere katılanların sayısı

 

PG1.1.4: Öğrencilerin ders memnuniyet oranı (% olarak)

AE

PG1.1.5: Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı

 

1.2) Eğitim ve öğretim, kalite odaklı, bilimsel ve toplumsal değişimlere, ulusal hedef ve politikalara uygun şekilde geliştirilecek ve öğrencilerin bireysel gelişimi ve toplumsal yaşama uyumları desteklenecektir.

PG1.2.1: Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı

 

PG1.2.2: Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı

AY

PG1.2.3: Müfredat dışı öğrenme faaliyetlerinin sayısı

 

PG1.2.4: Öncelikli sektörlere yönelik (önlisans, lisans ve lisansüstü) diploma programlarının sayısı

 

PG1.2.5: Mezunların niteliklerine uygun işlerde çalışma oranı

AE

1.3) Küresel rekabetin gerektirdiği yeterlilikleri dikkate alan, araştırmayı ve girişimciliği destekleyen, çok disiplinli ve akredite eğitim öğretim programları yaygınlaştırılacaktır.

PG1.3.1: Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı

 

PG1.3.2: Doktora mezunu sayısı

AE

PG1.3.3: Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı

 

PG1.3.4: Akredite olan lisans programı oranı

AE

PG1.3.5: Öz değerlendirme ve/veya akran değerlendirme sürecine dahil olan program sayısı

AE

PG1.3.6: Araştırma projelerinde görev alan (önlisans, lisans ve lisansüstü) öğrenci sayısı

 

1.4) Diploma programlarının niteliğinin ve tanınırlığının artırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

PG1.4.1: Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı

 

PG1.4.2: Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı

AE

PG1.4.3: Tanıtım faaliyetleri nedeni ile başvuran/ulaşan öğrenci sayısı

 

1.5) Eğitim öğretim faaliyetlerinin uluslararasılaşmasına yönelik programlar desteklenecektir.

PG1.5.1: Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci oranı

AU

PG1.5.2: Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı

 

PG1.5.3: Yabancı dilde eğitim veren program sayısı

 

PG1.5.4: Yabancı uyruklu araştırmacı/öğretim elemanı sayısı

AU

PG1.5.5: Uluslararası öğrenci oranı

AU

Amaç 2: “Araştırma Üniversitesi” niteliğini güçlendirmek

2.1) Prestijli bilim/sanat dergilerinde Hacettepe Üniversitesi adresli yayın sayısı arttırılacaktır.

PG2.1.1: WoS Core Collection kapsamında taranan dergilerdeki yayın sayısı

 

PG2.1.2: Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanan yayın sayısı

AA

PG2.1.3: İlk %10 luk dilimde atıf alan yayın sayısı

AA

2.2) Araştırmacılar tarafından yürütülen bilimsel araştırma projelerinin sayısı artırılacaktır.

PG2.2.1: BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen araştırma projelerinin sayısı

 

PG2.2.2: Devam eden dış kaynaklı (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, TÜSEB vb gibi)  araştırma projelerinin toplam bütçesi

AA

PG2.2.3: HT-TTM ve DSİ bünyesinde yürütülen özel sektör destekli araştırma-geliştirme projelerinin bütçesi

AA

PG2.2.4: Araştırma projelerinin toplam (BAP, dış destekli, sektör projeleri dahil) bütçesinin büyüklüğü

 

2.3) Araştırma laboratuvarlarının fiziki koşulları ve makine-teçhizat olanakları geliştirilecektir.

PG2.3.1: BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen araştırma altyapısı projelerinin sayısı

 

PG2.3.2: CB SBB tarafından sağlanan araştırma altyapısına yönelik bütçenin büyüklüğü

 

2.4) Araştırmacı niteliğini geliştirmek

PG2.4.1: Ulusal ve uluslararası katılımlı araştırma işbirliği projelerinin sayısı

AU*

PG2.4.2: Uluslararası kurumlar ile eğitim ve araştırma amaçlı işbirliği yapan araştırmacı sayısı

 

PG2.4.3: Uluslararası bilimsel etkinliklere katılan araştırmacı sayısı

 

PG2.4.4: Uluslararası işbirliği ile yapılmış yayın sayısı

AU

Amaç 3: Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek

3.1) Sağlık, teknik ve sosyal inovasyon alanlarındaki girişimler artırılacaktır.

PG3.1.1: Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren öğrenci ve/veya akademisyen firma sayısı

AA

PG3.1.2: Teknokent bünyesinde ilgili yılda eğitim/mentorluk/danışmanlık hizmeti alan kişi sayısı

 

PG3.1.3: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket kuran (önlisans, lisans ve lisansüstü) öğrenci sayısı

 

3.2) Üniversite kaynaklı toplam patent, faydalı model ve tasarım tescil sayısı ve ticarileşen patent sayısı artırılacaktır.

PG3.2.1: Tescillenen yıllık patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı

AA

PG3.2.2: Ticarileşen patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı

 

AMAÇ 4: Kalite odaklı kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

4.1) Sürdürülebilir ve bütünleşik kalite güvence sistemi kurulacaktır.

PG4.1.1: İç değerlendirmede kurumsal akreditasyon puanı

 

PG4.1.2:  İyileştirme gerçekleştirilen süreç sayısı  (Kapatılan PUKÖ Döngüsü)

 

PG4.1.3: Sürdürülebilir ve bütünleşik kalite güvence sistemi eylem planı gerçekleşme oranı

 

PG4.1.4: İç Kontrol Eylem Planı’nın tamamlanma oranı

 

4.2) Bütünleşik yönetim bilgi (HUYS) sisteminin geliştirilmesi

PG4.2.1: HUYS'a veri sağlayan uygulamalar içinden güncellenen ve yenilenen uygulama sayısı

 

PG4.2.2: Yöneticilerin HUYS'dan veriye ulaşma oranı (bölüm/program bşk. ve üstü, ABD bşk. ve üstü (enstitü), daire bşk. ve üstü)

 

PG4.2.3: HUYS'dan üretilen analiz ve değerlendirme raporu sayısı

 

PG4.2.4: HUYS eğitimi alan kullanıcı oranı (%)

 

4.3) İnsan kaynakları yönetişim süreçleri geliştirilecektir.

PG4.3.1: Personel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim alan katılımcı oranı (%)

 

PG4.3.2: Personel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim programı sayısı

 

PG4.3.3: Akademik personel memnuniyet oranı

AY

PG4.3.4: İdari personel memnuniyet oranı

AY

4.4) Paydaş katılımı güçlendirilecektir.

PG4.4.1: Her yıl mezun olan öğrencilerden mezun izleme sistemine kayıt oranı

 

PG4.4.2: Mezunlarla iletişime geçilme sayısı

 

PG4.4.3: Oluşturulan paydaş katılım mekanizması sayısı

 

PG4.4.4: Karar alma süreçlerine katılan paydaş sayısının mevzuata göre oluşturulan kurullardaki toplam üye sayısına oranı

 

4.5) Personel, birim, hizmet ve kurum performansı izlenecek, etkinlik ve etkililik düzeyi artırılacaktır.

PG4.5.1: Performansı izlenen personel oranı

 

PG4.5.2: Performansı izlenen birim oranı

 

PG4.5.3: Birim ve hizmet performansının izlenmesine yönelik sisteminin tamamlanma yüzdesi

 

AMAÇ 5: Toplumsal katkının kapsam ve niteliğinin geliştirilmesi

5.1) Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen bireylerin eşit ve adil bir şekilde topluma sosyal entegrasyonu ve üniversite hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacaktır.

PG5.1.1: Dezavantajlı gruplara yönelik gerçekleştirilen sosyal sorumluluk proje sayısı

 

PG5.1.2: Dezavantajlı bireylerin hizmetlere erişimini kolaylaştırıcı (personel maaşı dahil) harcamaların miktarı

 

PG5.1.3: Eğitim ve sağlık hizmetinden yararlanan dezavantajlı birey sayısı

 

PG5.1.4: Alınan engelsiz üniversite bayrak ve program nişanı sayısı

 

PG5.1.5: Toplumsal cinsiyet eylem planının tamamlanma oranı

 

5.2) Sağlık hizmet sunumunun ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre kalitesi, çeşitliliği ve sürekliliği güçlendirilecektir.

PG5.2.1: Başka sağlık kuruluşlarından sevk edilen hastaların hizmet verilen tüm hastalar içindeki oranı (%)

 

PG5.2.2: Sağlık personeli eksikliği nedeniyle kullanılamayan yatakların hizmete alınma oranı (%)

 

PG5.2.3: Uluslararası hasta sayısının hizmet verilen tüm hastalar içindeki oranı (%)

 

PG5.2.4: SGK dışından elde edilen DSİ gelirinin toplam gelire oranı

 

PG5.2.5: Ayaktan ve yatan hasta memnuniyet oranı

AT

5.3) Üniversitenin her alanda yürüttüğü faaliyetlere ait çıktıların topluma ulaştırılması ve toplumsal kazanımların üniversiteye geri döndürülmesi sağlanacaktır.

PG5.3.1: Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı oranı

AT

PG5.3.2: Topluma hizmet faaliyetleri kapsamında elde edilen hizmet gelirinin toplam gelire oranı

 

PG5.3.3: Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ortak yapılan proje sayısı

 

PG5.3.4: Yaşamboyu Öğrenim Merkezi tarafından eğitim verilen kişi sayısı

 

PG5.3.5: Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personel sayısı

AT

5.4) Sanat, tasarım, spor, çevre ve kültürel alanda yapılan faaliyetlerin kapsam ve kalitesi artırılarak daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır.

PG5.4.1: Bir yılda gerçekleştirilen halka açık faaliyet sayısı

 

PG5.4.2: Ulusal veya uluslararası basında yer alan kültür sanat ve spor faaliyetleri ile ilgili haber sayısı

 

PG5.4.3: Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması

AT

PG5.4.4: Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi sayısı

AT

Not: AE; Eğitim APG, AA; Araştırma APG, AT: Toplumsal hizmet APG, AU; Uluslararasılaşma APG, AY; Yönetişim APG

 

 

Anahtar Performans Göstergeleri

Alan Anahtar Performans Göstergeleri
Araştırma-Geliştirme PG2.1.2: Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanan yayın sayısı
PG2.1.3: İlk %10 luk dilimde atıf alan yayın sayısı
PG2.2.2: Devam eden dış kaynaklı (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, TÜSEB vb gibi)  araştırma projelerinin toplam bütçesi
PG2.2.3: HT-TTM ve DSİ bünyesinde yürütülen özel sektör destekli araştırma-geliştirme projelerinin bütçesi
PG3.1.1: Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren öğrenci ve/veya akademisyen firma sayısı
PG3.2.1: Tescillenen yıllık patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı
Eğitim-Öğretim PG1.1.4: Öğrencilerin ders memnuniyet oranı (% olarak)
PG1.2.5: Mezunların niteliklerine uygun işlerde çalışma oranı
PG1.3.2: Doktora mezunu sayısı
PG1.3.4: Akredite olan lisans programı oranı
PG1.3.5: Öz değerlendirme ve/veya akran değerlendirme sürecine dahil olan program sayısı
PG1.4.2: Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı
Toplumsal Katkı PG5.2.5: Ayaktan ve yatan hasta memnuniyet oranı
PG5.3.1: Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı oranı
PG5.3.5: Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personel sayısı
PG5.4.3: Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması
PG5.4.4: Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi sayısı
Uluslararasılaşma PG1.5.1: Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci oranı
PG1.5.4: Yabancı uyruklu araştırmacı/öğretim elemanı sayısı
PG1.5.5: Uluslararası öğrenci oranı
PG2.4.4: Uluslararası işbirliği ile yapılmış yayın sayısı
PG2.4.1: Ulusal ve uluslararası katılımlı araştırma işbirliği projelerinin sayısı
Yönetişim PG1.2.2: Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı
PG4.3.3: Akademik personel memnuniyet oranı
PG4.3.4: İdari personel memnuniyet oranı