Politika Belgeleri

Kalite Güvence Politikası

Hacettepe Üniversitesinin kalite güvence politikası, daima kurumsal başarıyı önceleyen ve yapılması gerekli iş ve işlemlerin zamanında öngörülmesini sağlayan bir liderlik anlayışıyla;

 1. Kurumun misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile uyumlu gelecek planlarının, sahip olunan kaynaklar ve yetkinlikler doğrultusunda yönetilmesini,
 2. Süreçlerin kurumsal değerlerle uyumlu olarak yürütülmesini,
 3. Değişen dünyaya uyum sağlayabilecek yetkinlikte mezunlar yetiştirilmesi amacıyla; eğitim-öğretim süreçlerinin ulusal ve küresel ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanmasını ve güncellenmesini,
 4. Küresel düzeyde ve toplumsal katkısı yüksek araştırma ve geliştirme çıktılarının üretilmesini,
 5. Paydaşların memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunun geliştirilmesini,
 6. Kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma, topluma hizmet, uluslararasılaşma ve yönetişim süreçlerinde, önceden tanımlanmış olan kalite döngülerinin işletilmesini,
 7. Tüm faaliyet alanlarını kapsayan bütünleşik bir kalite güvence sistemi için organizasyon yapısının oluşturulmasını,
 8. Kurumun ulusal ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını,
 9. İç-dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını,
 10. Kurum genelinde ve süreçler bazında, ölçme ve izleme yoluyla sürekli öğrenme ve iyileştirmeye odaklanan bir kalite kültürünün benimsenmesini

amaçlayan bir sistemin oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını kapsar.

Eğitim-Öğretim Politikası

Bir araştırma üniversitesi olarak Hacettepe Üniversitesinin eğitim-öğretim politikası, kökleri bilimsel yaklaşım, eleştirel düşünce ve uygulamalı öğrenmeye dayanan, farklı bilimsel disiplinlere göre özelleşmiş bir öğretim anlayışıyla;

 1. Tıp-sağlık bilimleri, fen-mühendislik bilimleri, sosyal-beşerî bilimler, kültür ve sanat alanlarında, insanlığın sorunlarını keşfedip sorgulayan, analiz edip anlayan, bilgi birikimini kullanarak çözümleyen, alanının lideri uzmanlar yetiştirilmesini,
 2. Etik değerleri benimseyen, insana ve çevreye üst seviyede özen ve saygı gösteren,  bilgi ve teknolojiyi etkili kullanan, kendine güvenen ve kendini ifade edebilen, proje tabanlı çalışma ve takım çalışması becerilerine sahip bireyler yetiştirilmesini,
 3. Nitelikli öğretim elemanlarıyla, ulusal ve küresel ihtiyaçlara göre tasarlanmış öğrenme odaklı eğitim-öğretim programlarının yürütülmesini ve değişen dünyaya uyum gösteren yetkinlikte mezunlar yetiştirilmesini,
 4. Eğitim-öğretim süreçlerinin paydaş katılımıyla izlenmesi ve değerlendirilmesini, sonuçlar doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini,
 5. Eğitim-öğretime ilişkin karar alma süreçlerinde öğrenci temsiliyetinin sağlanmasını,
 6. Eğitim-öğretimin, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma süreçleriyle bütünleşmesini sağlayarak bilimsel ve teknolojik gelişmelerle desteklenmesini,

güvence altına alan bir sistemin oluşturulması, yürütülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını kapsar.

Araştırma-Geliştirme Politikası

Ülkemizin öncü yükseköğretim kurumlarından biri olan Hacettepe Üniversitesinin araştırma-geliştirme politikası, liyakat, şeffaflık, katılımcılık, toplum odaklılık ve mükemmeli aramak gibi temel değerler doğrultusunda, araştırma odaklı üniversite kimliğini güçlendirmeyi, girişimciliği yaygınlaştırmayı, nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi, farklı disiplinler arasında işbirliğini ve toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirmeyi, ulusal ve evrensel alanda bilime katkının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen bir yaklaşımla;

 1. Tıp-sağlık bilimleri, fen-mühendislik bilimleri, sosyal-beşerî bilimler, kültür ve sanat alanlarında özgün ve rekabetçi araştırma faaliyetlerini destekleyen,
 2. Araştırma önceliklerini, amaç ve hedeflerini ilan eden, araştırma-geliştirme süreçlerini performans göstergelerine dayalı olarak izleyen, değerlendiren ve hedeflere ulaşmaya dönük gerekli önlemleri alan,
 3. Kurumsal özerklik doğrultusunda, evrensel etik değerleri, akademik özgürlüğü, farklı yaklaşımları teşvik ederek araştırmacıların çalışmalarını güvenli bir şekilde yürütmelerini sağlayan,
 4. Güçlü araştırma altyapısı ve yetkin kadrosuyla, farklı disiplinlerden araştırmacıların disiplinler ötesi bakış açısıyla birlikte çalışmalarını destekleyerek, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürüne dönüşme potansiyeli olan bilimsel çıktılar üreten,
 5. Ulusal ve uluslararası araştırma fonu kaynaklarının kullanımını teşvik eden, uluslararası işbirliğini kolaylaştırıcı sistemleri geliştiren,
 6. Ülkemizin yerel, bölgesel, ulusal kalkınma hedeflerine, bilimsel, toplumsal ve kültürel önceliklerine yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek üzere altyapı, bütçe ve insan gücü kullanımını teşvik eden,
 7. Küresel düzeyde, toplumsal katkısı yüksek bilimsel çıktıların üretilmesi için stratejilerini belirleyen ve uygulayan, bilimsel araştırmaların ürüne dönüştürülerek ticarileştirilmesinin ülke ekonomisine katkısını ve kalkınmasındaki rolünü dikkate alan,
 8. Araştırma altyapısı ve yetkinliklerinden dış paydaşların faydalanmasına yönelik işbirliği ve bilgi-teknoloji transferine dönük sistemleri geliştiren,
 9. Eğitim ve öğretimin her düzeyinde araştırma-geliştirme çıktılarını ve faaliyetlerini kullanan, lisans ve lisansüstü eğitim programları ile üstün nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine katkı yapan,
 10. Girişimcilik ve yenilikçilik süreçleri ile ilgili farkındalığı sağlayarak yaygınlaştıran

bir anlayış ile araştırma-geliştirme süreçlerinin “Daha ileriye… En iyiye…” prensibiyle etkin şekilde yönetilmesini kapsar.

Toplumsal Katkı Politikası

Hacettepe Üniversitesinin toplumsal katkı politikası;

 1. “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile uyumlu olarak, dünya, ülke ve kentimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sorunlarının çözümüne yönelik, katılımcı, ulusal ve uluslararası düzeyde, disiplinlerarası çalışmalara öncelik veren,
 2. Araştırma öncelikli bir üniversite olmanın sorumluluğu ile evrensel değerler ışığında verdiği eğitim ile bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında yetiştirdiği üstün nitelikli bireylerle ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmayı hedefleyen,
 3. Ülkemizde her biri kendi alanında öncü konumda olan tıp-sağlık bilimleri, fen-mühendislik bilimleri, sosyal-beşerî bilimler, kültür ve sanat alanlarındaki nitelikli araştırmaların toplum yararı gözetilerek kullanılmasına öncelik veren,
 4. Politika yapıcı ve uygulayıcı kurum ve kuruluşlar ile yakın ilişki içinde, toplumsal hizmet süreçlerine doğrudan katılan ve etki eden,
 5. “Topluma dokunan ve kapsayıcı “üniversite kimliği ile insan ve hayvan haklarına duyarlı, çevre dostu ve değişime ayak uyduran,
 6. Geleneğinde var olan eğitim ve bilimsel çalışmaların çıktılarını toplumsal hizmete dönüştürmeyi, her türlü bilimsel, sanatsal, sportif bilgi ve üretimini toplum yararına kullanmayı, sahip olduğu fiziksel altyapı ve imkânları toplum ile paylaşmayı güçlü şekilde sürdüren,
 7. Ulusal ve uluslararası düzeyde öncü sağlık hizmeti sunan,
 8. Evrensel ve toplumsal değerlere saygılı şekilde ülkesinin ve insanlığın refahına katkı sunmayı hedefleyen

faaliyetleri kapsar.

Uluslararasılaşma Politikası

Hacettepe Üniversitesinin uluslararasılaşma politikası, akademik alanda dünyadaki sınırları ortadan kaldıran, erişilebilirliği, evrensel kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği hedefleyen ve etik değerleri gözeten bir yaklaşımla;

 1. Eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinin, toplumsal katkı faaliyetlerinin paydaşları ile işbirliği içerisinde uluslararası boyutta da geliştirilmesini,
 2. Uluslararası süreçlerde üstlenilen öncü ve yenilikçi bakış açısının üniversite genelinde sahiplenilmesi ve içselleştirilmesini,
 3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını, görünürlüğünü ve konumunu geliştiren faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasını,
 4. Uluslararası etkinliklerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılmasını

hedefleyen etkin bir sistemi oluşturmayı, geliştirmeyi ve devamlı kılmayı kapsar.

Yönetişim Politikası

Hacettepe Üniversitesinin yönetişim politikası, kurumun misyon ve vizyonu, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı hizmetleri ve idari faaliyetlerini, dijital dünyanın sağladığı imkânlardan da yararlanarak, kurumsal etik değer ve ilkelere uygun olarak etkin, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde yürütmek üzere;

 1. Tüm faaliyet ve hizmetlerinde kapsayıcı bir yaklaşımla, herkese karşı eşit ve önyargısız şekilde, hukuki ve ahlaki ölçütler çerçevesinde kişilerin haklarını koruyan ve değerlerine saygı duyan,
 2. Ulusal ve uluslararası hukuk normları ışığında, insan ve çevre odaklı, çevik, yenilikçi, şeffaf, hesap verebilir, kaynak verimliliğini gözeten, sonuç odaklı sürdürülebilir sistemler kurmayı hedefleyen,
 3. Üniversitenin stratejik amaç ve hedefleri ile çalışanların gelecek planları arasındaki uyumu gözeten, çalışanların iş disiplini, özveri ve idealizmini canlı tutan, görev unvanlarına uygun bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine yönelik eğitim ve çalışma olanakları sunan,
 4. İç ve dış paydaşların, tüm faaliyet ve süreçlerde temsil edildiği ve aktif rol aldığı, liderlik ve yönetim modelini, katılımcı yönetişim anlayışıyla tüm paydaşların aidiyet, motivasyon ve memnuniyet düzeyini artıracak şekilde oluşturan,
 5. Hizmet alanlara ve çalışanlarına karşı, fiziksel veya psikolojik şiddetten uzak, güvenilir ve öngörülebilir eğitim ve çalışma ortamı sağlayan,
 6. Yerel, ulusal ve uluslararası koşulları ve ihtiyaçları dikkate alarak, bilim, sanat, kültür ve spor alanlarındaki yeniliklere açık olmayı ve değişime yön vermeyi hedefleyen, 
 7. Katılımcı yönetim felsefesini ve hedeflerini evrensel görünürlüğü sağlayacak şekilde kurgulayan,
 8. Yönetişim faaliyetlerini, bütüncül bir kalite güvence sistemi içerisinde planlayan, uygulayan, kontrol eden, değerlendiren, iyileştiren ve sürdürülebilirliği garanti etmeyi amaçlayan

temel ilkeleri kapsar.

 

TOPLU AMAÇ HEDEFLER VE POLİTİKALAR MATRİSİ