Stratejik Yönetim ve Planlama

Stratejik yönetim, organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşmak için süreç ve prosedürlerin ve dış faktörlerin sürekli olarak değerlendirilmesini, organizasyonun sahip olduğu kaynakların planlı şekilde kullanılmasını içeren bir yönetim yaklaşımıdır. Kurumun hedeflenen performansının planlanması, izlenmesi ve bu amaca uygun politikalar geliştirilmesini gerektirir.

Stratejik planlama, kamuya ait temel politika ve program öncelikleri ile üniversite tarafından benimsenen temel ilkelere uygun olarak katılımcı yöntemlerle hazırlanan, geleceğe ilişkin amaç ve hedeflerin oluşturulduğu ve belirlenen performans göstergeleri doğrultusunda izlendiği stratejik yönetimin anlayışıdır. 

Hacettepe Üniversitesi 2005 yılından bu yana faaliyetlerini stratejik planlar yoluyla yöneten ve devlet üniversiteleri içerisinde pilot kurum olarak uygulamaya geçen ilk üniversitedir. 2018-2022 Stratejik Planında Hacettepe Üniversitesi'nin misyon, vizyon ve temel değerleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Misyon

Araştırma öncelikli bir üniversite olarak bilim, teknoloji, spor ve sanat alanlarında üstün nitelikli ve değişimi yöneten, etik değerleri gözeten bireyler yetiştirmek; ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına sunmak.

Vizyon

Eğitim, araştırma ve diğer hizmet alanlarında ülke ihtiyaçlarını da önceleyerek mükemmele erişen, uluslararası düzeyde öncü araştırma üniversitelerinden biri olmak.

Temel Değerler

Liyakat: Üniversitemizin kuruluşundan bu yana hem akademik hem de idari görev atamalarında kurum çalışanlarına iş deneyimlerine göre fırsat sağlanması esastır.

Şeffaflık: Yönetsel faaliyetlerin tamamının kurum personelinin gözlemine açık biçimde gerçekleştirilmesi ve hesap verebilirlik; kurum içi iletişimin ve iletişim kanallarının sürekli açık olması; bireyler ve birimler arasında güven duygusunun korunması esastır.

Katılımcılık: Üniversitemiz, mensuplarının yönetim süreçlerine katılmalarına büyük önem verir. Mensuplarımızın bireysel farklılıklarını, birikimlerini ortak ideallerimiz çerçevesinde yönetim sürecine katılımını sağlamak esastır.

Estetik Duyarlılık ve Çevreye Saygı: Ürün ve hizmetlerimizi oluşturduğumuz ve sunduğumuz fiziksel mekânları (ve sanat) estetik duyarlılıkla düzenlemek, bunu yaparken gelecek nesillerin bize emaneti olan çevrenin korunması yönünde çaba göstermek ortak değerimizdir.

Toplum Odaklılık: Üniversitemiz tüm faaliyetlerini ürün ve hizmetlerini toplum yararını göz önüne alarak gerçekleştirmektedir. Yaptığı her işte “toplum yararını gözetmek” üniversitemizin asla vazgeçemeyeceği ortak bir değerdir.

Mükemmeli Aramak: Üniversitemiz tüm personeliyle “daha ileriye, en iyiye” anlayışı ile ürün ve hizmetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek düşüncesiyle hareket etmektedir. Bu çerçevede “mükemmeli aramak” yolunda değişime açık olmak üniversitemiz mensuplarınca paylaşılan bir değer olmuştur.

Öncü Olmak: Bir üniversite olarak sunduğumuz eğitim ve hizmetlerle toplumda öncü olmak, yaptığı araştırma çıktıları ile geleceğe yön vermek kaybolmaması gereken bir değerimizdir.

Farklılıklara Saygılı: Üniversitemiz olarak farklı düşüncelere, kültürlere ve inançlara saygı değerlerimizden biridir.

İfade Özgürlüğü: Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ilan edilen, birçok ülke tarafından kabul edilen bir hak olan ifade özgürlüğü şiddet içermedikçe üniversitemizin de değerlerinden biridir.

Stratejik Planlar

http://sgdb.hacettepe.edu.tr/raporlar_stratejik_plan.shtml

 

Performans Programları

https://sgdb.hacettepe.edu.tr/raporlar_performans_programi.shtml

 

Faaliyet Raporları

https://sgdb.hacettepe.edu.tr/raporlar_faaliyet.shtml

 

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları

https://sgdb.hacettepe.edu.tr/raporlar_kurumsal_degerlendirme.shtml