Organizasyon Yapısı

                                

Kalite Güvence Sistemi paydaş katılımını artırmak amacıyla oluşturulmuş bir mekanizmadır. Bu nedenle Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarının tümünün yönetim sürecine dahil olması en temel önceliklerimizdendir. Karar alma süreçlerinde temsil edilen gruplar dışında, kalite güvence çalışmalarına bireysel katılımı sağlamak ve geri bildirimlerin yönetilmesi için onerikalite@hacettepe.edu.tr e-posta adresi kullanılmaktadır.

Koordinasyon Kurulu

Bütünleşik kalite güvencesi sistemi yönetimi kapsamında stratejik yönetim, süreç yönetimi, performans yönetimi, belge yönetimi, risk yönetimi ve geribildirim (bilgi talebi, istek, öneri, şikayet, memnuniyet) yönetimi sonuçlarını bütüncül bir yaklaşımla izleyen, değerlendiren ve alınması gereken önlemleri belirleyen üst kuruldur. Koordinasyon Kurulu, Rektörün başkanlığında Rektör Yardımcıları, Kalite Komisyonu Koordinatörü, Genel Sekreter, Strateji Geliştirme Daire Başkanından oluşur.
Bütünleşik Kalite Yönetimi Modelinin organizasyonel yapılanması yukarıdaki şekilde özetlenmektedir.

 

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Rektörün başkanlığında, Üniversite’nin stratejik plan yayınlanıp uygulamaya alındıktan sonra planda yer alan gerçekleşmeleri değerlendiren ve alınması gereken önlemleri belirleyen kuruldur (http://sgdb.hacettepe.edu.tr/spizkurul.shtmlhttp://sgdb.hacettepe.edu.tr/ ).

 

Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu (HÜKAK)

Kalite Komisyonu; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi, iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü performans göstergelerini ya da anahtar performans göstergelerini tespit etmek, bu kapsamdaki çalışmaları Senato onayına sunan ve kamuoyu ile paylaşılmasından sorumlu olan komisyondur. Üniversite bünyesinde kalite güvence sistemi ile ilgili olarak en üst ve yetkili kuruldu.
Kalite Komisyonu Rektör başkanlığında, kaliteden sorumlu rektör yardımcısı, koordinatör, koordinatör yardımcıları, genel sekreter, strateji geliştirme daire başkanı, üniversite genelinde fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezlerinden seçilen akademik personel ile öğrenci temsilcilerinden oluşur. 2022 Ocak ayı itibariyle üniversitemizin Kalite Komisyonu üye sayısı 36’dır.

Kalite Komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esasları; 23.09.2021 tarih, 2021–329 sayılı “Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi ve Kalite Komisyonu Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” nin 3.bölümünde tanımlanmıştır.
Yönerge için tıklayınız.

 

Kalite Yönetim Ofisi (KAYO)

Kalite Yönetim Ofisi (KAYO); kalite güvencesi çalışmalarının idari ve teknik açıdan destek hizmetlerini yürütmek ve HÜKAK’a destek vermek üzere oluşturulmuş, konuyla ilgili yetkinliğe sahip akademik, idari ve teknik personelin görev yaptığı bir birimdir. Kalite Yönetimi Tasarım ve Organizasyon Birimi, Veri ve Belge Yönetimi Birimi, İzleme ve Raporlama Birimi ve Kurumsal İletişim Birimi olmak üzere dört birim KAYO’da faaliyet göstermektedir. İhtiyaca uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla yeni birimler kurulabilir, mevcut birimler birleştirilebilir ya da kapatılabilir. KAYO’nun oluşumu, çalışma usul ve esasları 23.09.2021 tarih, 2021–329 sayılı “Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi ve Kalite Komisyonu Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” sinin 6. bölümünde tanımlanmıştır.

Yönerge için tıklayınız.

 

Birim Kalite Komisyonu (BİKAK)

BİKAK, birimlerin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi, izlenmesi, geliştirilmesi ve içselleştirilmesi amacıyla akademik birimlerde Akademik Birim Kalite Komisyonu (A-BİKAK) ve İdari birimlerde İdari Birim Kalite Komisyonu (İ-BİKAK) olarak yapılandırılmıştır.
A-BİKAK ve İ-BİKAK çalışma usul ve esasları 23.09.2021 tarih, 2021–329 sayılı “Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi ve Kalite Komisyonu Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” sinin 4. bölümünde tanımlanmıştır.

Yönerge için tıklayınız.

 

Eğitim Programı Kalite Değerlendirme Takımı (E-KDET)

Önlisans, lisans, yüksek lisans, doktoraya yönelik eğitim programlarının değerlendirilmesi için oluşturulan takımlardır. Takım, ilgili eğitim programı için gelişme kaydedilen konular ve geliştirilmeye açık alanlar, alınması gereken önlemler, program yöneticileri ve üst yönetimin, alınacak önlemlerin hayata geçirilmesindeki rolü hakkında bir rapor hazırlar.
EKDET çalışma usul ve esasları 23.09.2021 tarih, 2021–329 sayılı “Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi ve Kalite Komisyonu Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” sinin 5. bölümünde tanımlanmıştır.

Yönerge için tıklayınız.

 

Hacettepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinasyon Kurulu (HUYGAM)

Araştırma ve geliştirme süreçlerinin kalite güvencesi çalışmalarına Üniversitenin Uygulama ve Araştırma Merkezleri adına katılan, çalışmaların koordinasyonu ve sonuçların değerlendirilmesi ve gereken önlemlerin alınmasından sorumlu kuruldur.

 

Danışma Kurulu

Hacettepe Üniversitesi’nin, liderlik, yönetim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile toplumsal katkı faaliyetlerinin niteliğinin artırılması ve Üniversitemizin gelişimine katkı sağlamak üzere paydaşlar ile iş birliğini ve bu iş birliğinin sürdürebilirliğini sağlamak üzere Üniversitemiz Danışma Kurullarını oluşturulmuştur. Bu kapsamda, paydaşların iç kalite güvencesi sistemine katılımları güvence altına alınmıştır.

 

Öğrenci Kalite Elçileri

Hacettepe Üniversitesi’nde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında, gönüllülük esasına dayalı olarak kalite çalışmalarına dahil edilmesi uygun bulunan öğrenci temsilcileridir. Üniversitede öğrenciler tarafından kurulmuş olan “Kalite Araştırmaları Topluluğu” ve “Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi-ÖTK” ile koordine olarak çalışmalara dahil olurlar.

 

Kalite Araştırmaları Topluluğu

Hacettepe Üniversitesi Kalite Araştırma Topluluğu (HÜKAT), kalite süreçlerinin birincil önceliği olan öğrencilerin kalite yönetim sistemlerine doğrudan katkıda bulunabilmeleri için bilgilendirme ve geliştirme çalışmaları yapan bir öğrenci topluluğudur. Hacettepe Üniversitesi Kalite Araştırma Topluluğu, YÖKAK, HÜKAK ve European Students’ Union (ESU) ile el ele çalışmalarına devam etmektedir.